Algemene voorwaarden
Verkeersschool Brinkman & Arend Reym

 1.  Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden aangeboden door Verkeersschool Brinkman & Arend Reym, geschieden op de algemene voorwaarden van dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, Verkeersschool Brinkman & Arend Reym is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers/-sters gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Praktijklessen voor de motor/ bromfiets/ auto /auto-aanhanger/ vrachtauto/vrachtauto-aanhanger/ bus dienen minimaal 48 uur voor aanvang van de les geannuleerd te worden, anders wordt het afgesproken lesuur of het dagdeel volledig doorberekend.
 4. De lessen dienen altijd telefonisch bij de Verkeersschool geannuleerd te worden. Annuleren per e-mail is niet toegestaan.
  a. Punt 4 is niet van toepassing in geval van:
  • Overlijden van een naast familielid waarbij de begrafenis of crematie plaatsvindt op de rijles c.q. het examen.
  • Bij spoedopname in het ziekenhuis. In beide gevallen dient een en ander schriftelijk te worden aangetoond.
 5. Bij annulering van een opleiding in de volgende variant: versnelde rijopleiding/ rijlespakketten, 10-daagse rijopleiding, dagopleiding, ingeroosterde opleiding voor her praktijkexamen/ herexamen. CCVB opleiding of een andere cursus bent u het volgende verschuldigd:
  • 100 % van het cursusgeld in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus of opleiding.
  • 75% van het cursusgeld in geval van annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus of opleiding.
  • 50% van het cursusgeld in geval van annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding.
  • 25 % van het cursusgeld in geval van annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus of opleiding.
 6. Theoretische opleidingen kunnen tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding kosteloos geannuleerd worden.
 7. Indien het rijexamen en/of de ingeplande opleiding geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij het aanvragen van het examen of bij het inplannen van de opleiding door te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
 8. De kosten voor of ten behoeve van een praktijkexamen of theorie-examen, moeten zijn voldaan voordat de examenaanvraag zal worden ingediend.
 9. Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd en vastgelegd examen bij het CBR. BNOR, of CCV is niet mogelijk.
 10. De leerling van de auto/motor/bromfiets opleiding dient uiterlijk op de dag van de CBR Tussentoets en/of het CBR praktijkexamen in het bezit te zijn van het vereiste CBR Theoriecertificaat en een geldig legitimatiebewijs.
 11. Pakketten, spoedopleidingen en theoriecursussen dienen vooraf betaald te worden.
  a . Voor particulieren is het niet mogelijk om op rekening te rijden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  b. Indien men een betaling contant of per pin wil voldoen kan dit alleen op het kantoor van de Verkeersschool Brinkman & Arend Reym. Contante betaling aan de rij-instructeur is niet mogelijk. Indien men per les contant wil betalen dient er afgesproken te worden op kantoor van de Verkeersschool waar na de betaling de les zal aanvangen.
 12. De afgenomen lesuren van de lespakketten dienen redelijkerwijs direct na elkaar genoten te worden. Er wordt derhalve géén restitutie gegeven op afgenomen les pakketten.
 13. Verkeersschool Brinkman en Arend Reym hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuur datum.
 14. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn de opdrachtgever in gebreke blijft is Verkeersschool Brinkman & Arend Reym gerechtigd om € 7,50 administratie kosten in rekening te brengen.
 15. Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig artikel 4 en 10 te verrichten, wordt een rente ad. 1.25% per maand in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
 16. Indien Verkeersschool Brinkman & Arend Reym door wanprestaties van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven. Dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan Verkeersschool Brinkman & Arend Reym verschuldigd:
  * De verschuldigde rente
  * Incassokosten ad 15%
  * Eventuele proceskosten.
 17. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, worden de kosten niet aan de leerling doorberekend.
 18. Verkeersschool Brinkman & Arend Reym behoudt zich het recht voor, om gemaakte afspraken binnen redelijke termijn te kunnen wijzigen in verband met binnen gekomen examens.
 19. Indien een examen, door annulering van het CBR/BNOR/CCV, niet door kan gaan, bent u voor dit afgesproken dagdeel of lesuur van het examen het volledige lesgeld verschuldigd. Verkeersschool Brinkman & Arend Reym zal in dergelijk geval, het voor het examen afgesproken dagdeel of lesuur benutten als zijnde een proefexamen.
 20. De leerling verklaart dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Indien Verkeersschool Brinkman & Arend Reym ondanks gerechtelijke beperkingen toch les geeft, komen de hieruit voortvloeiende boetes voor rekening van de leerling.
 21. Verkeersschool Brinkman & Arend Reym draagt zorg dat uitsluitend rijles wordt gegeven door instructeurs(-trice) die geheel voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM).
 22. Verkeersschool Brinkman & Arend Reym kan lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerlingen en/of zijn gedragingen.
 23. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van een Geldig Nederlands rijbewijs B tijdens de lessen voor categorie BE,C,CE,D,E en de theorievakken Verkeer, Techniek Administratie Goederenvervoer, Administratie Personenvervoer.
 24. Klachten kunnen middels het contact formulier op www.verkeersschoolbrinkman.nl worden gemeld. Na het melden van een klacht wordt er binnen 5 werkdagen contact opgenomen door een medewerker van Verkeersschool Brinkman & Arend Reym.
 25. Indien de aangedragen oplossing naar aanleiding van een klacht niet als voldoende wordt ervaren door de zender, dan kan de zender dit binnen 5 werkdagen na de aangedragen oplossing kenbaar maken bij de directeur van Verkeersschool Brinkman & Arend Reym, middels het contact formulier op www.verkeersschoolbrinkman.nl. De directeur neemt dan binnen 10 werkdagen persoonlijk contact met u op.
 26. In het geval uw klacht niet naar voldoening is afgehandeld verwijzen wij u naar de mogelijkheid om naar de kantonrechter te stappen. Eventuele kosten hiervoor zullen wij niet dekken tenzij anders bepaalt door uitspraak van de rechter.